הורדה: קוגנרציה בשמן צמחי גולמי

איך קוגנרציה פשוט מבוסס מנוע המכונית התאוששות -PSA XUD-? סקירה כללית. סעיף לחקלאים או יחידים המעוניינים עצמי לייצר את האנרגיה שלהם. נכתב על ידי חקלאי עבור איגוד חברות אנרגיה מתחדשת חקלאות. לפנות אליהם לקבלת מידע נוסף. קישורים למידע נוסף: - ניטור של פרויקט קוגנרציה בשמן [...]

שמן קל ירקות מיקרו-CHP

Comment faire une cogénération simple à base de moteur de voiture de récupération -PSA XUD- Article à destination des agriculteurs ou particuliers désirant auto produire leur énergie. Rédigé par un agriculteur pour l’association Agriculture Renouvelable Energie L’association Agriculture Renouvelable Energie (51). Cette association vise à regrouper les informations sur la production et l’utilisation d’énergie en […]

שמן צמחי טהור: הדו"ח של המהנדס

פורסם על ידי דו"ח של מהנדס בשם "השימוש בשמן דקלים כדלק במנועי דיזל," הדו"ח נוהלה על ידי ברתולומיאו OF Theux להשגת אלקטרו סעיף תואר בהנדסת תעשייה . למיטב ידיעתנו, זהו אחד הדוחות המקיפים ביותר על קרבוטי נפט. ואכן; [...]

שמן וסולר בליל

Problème de miscibilité et mélange stable et homogène du gasoil et des huiles végétales Mots clés : mélanges, mélange, huile, carburant, gasoil, diesel, viscosité, tenue, risques, additif. Cet article est destiné à tous les utilisateurs d’huile végétale pure ou de friture roulant en mélange. Depuis peu, de nombreux utilisateurs de mélanges GO-HVP ont constaté des […]

הורדה: מדריך מעשי שמן מתגלגל

סינתזה על שמן צמחי דלק או שמן צמחי טהור. מילות מפתח: רול בשמן, רול בשמן, hvp, hvb, איך? "כיצד לרכוב ללא זיהום או למצוא את הארנק שלנו." קובץ סינתטי המציג את שמן הירקות כדלק, היבטים היסטוריים, משפטיים, ביולוגיים וטכניים. By Damameri מ Oliomobile.com הורד את הקובץ (כתובת [...]

איך שמן צמחי במנוע דיזל שלי?

Combien d’huile puis je mettre dans mon véhicule sans risque mécanique? Mots clés : HVP, HVB, huile végétale carburant, moteur, diesel, %, proportion, pourcentage, risque. Généralités Tous les véhicules Diesels acceptent 30% d’huile végétale en mélange avec le gasoil classique, sans modifications moteur. Les véhicules de type injection indirecte équipés d’une pompe à injection Bosh […]

Pdf מכניקת פרחים

Adaptation des véhicules diesel pour rouler aux huiles végétales Ce document de synthèse, réalisé par le réseau « Pétales », explique en 47 pages comment rouler à l’huile végétale brute. Il comporte également des informations sur la filtration de l’huile, la pollution lors de son utilisation ainsi que de nombreuses adresses utiles. Téléchargement du document: rouler à […]

שמן צמחי תיעודי מאת 6Clones

Le documentaire de l’association 6clones sur les HVB. Mots clé : HVB, huile carburant, documentaire, vidéos, association Introduction L’association d’étudiants 6clones à réalisé un reportage d’une trés bonne qualité, autant au niveau du fond que de la forme. Devant tant de qualités, nous avons tenu à promouvoir ce documentaire et l’association 6clones. Voici donc une […]

דלק ביולוגי בעייתי שמן טהור

La filière Huile Végétale brute : problématique. par Yves LUBRANIÉCKI Mots clés : effet de serre, extrême pauvreté, épuisement des ressources pétrolières, huile végétale pure utilisée à des fins énergétiques, agriculture Introduction Actuellement, l’humanité est confrontée à trois des dangers les plus massifs qu’elle ait rencontrés depuis sa naissance : 1 – l’augmentation de l’effet […]

סינתזה על שמני דלק

La filière Huile végétale pure, un combustible propre pour le 21e Siècle ! par Yves Lubraniecki Introduction L’humanité est confrontée, entre autres, à trois périls : l’effet de serre, l’extrême pauvreté de certains pays et la fin du pétrole. Il est déjà bien tard pour réagir. Pourtant, aujourd’hui, la seule filière énergétique susceptible d’apporter une […]

קול ציבורי ב- HVB

Setti DALI מזמין את Erric NIAKISSA, מנהל האתר של שותפינו co-voiturage.fr, על במת הקול הציבורי, לצרפת 3 ליל (נורד-פה-קאלה). השאלה הייתה "היית מוכן לרכוב על קולה? במשך עשר דקות מנוקד הריאיון על ידי מיקרו-מדרכות, שיחות טלפון ותגובות של הצופים באמצעות דואר אלקטרוני. […]

דוח דלק נפט ואלאן ג'וסט ב- TF1

להלן דו"ח ששודר ב- 15 באוקטובר 2005 בעיתון השעה 20 בערב מאת קלייר חז"ל ב- TF1. מעניין לציין את העובדות הבאות: אלן ג'וסט מכונה "מורד", שמו לא מאוית כראוי "אלן סתם" וכמובן שוולנגרול לא מצוטט. האם שתי הנקודות האחרונות מכוונות? [...]

שמן אצות מיקרו

Un carburant à base d’huile d’algue Par Olivier Daniélo Mots clés : algues, biocarburant, huile, rendement, production, bioreacteur, comparatif, documents, synthèse Un carburant à base d’huile d’algueOlivier Daniélo, Biofutur n°255, mai 2005, p33-37http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=16697828 Résumé : Dans le contexte des changements climatiques et de la flambée des prix du baril de pétrole, les biocarburants sont aujourd’hui […]

זהב שחור וזהב צהוב

Mots clés : HVB, HVP, HVV, biocarburant, trituration, production, décentralisée, energie propre, CO2 Voici le carburant alternatif par excellence, cette fois, pour les moteurs diesels : Les Huiles Végétales Pures ou HVP. En effet, ces moteurs aux vertus incontestables, représentent aujourd’hui le plus gros des ventes en France et particulièrement pour les 4×4 et leurs […]

ההנחיות של אירופה על דלק ביולוגי

Mots clés : directive européenne, loi, biocarburants, energie, taxes, Europe Voici les textes des directives européennes définissant l’utilisation des biocarburants en Europe et en France: – Directive 2003/30 du 8 mai 2003 visant à promouvoir l’utilisation des biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transport. Cliquez ici pour télécharger. C’est cette directive, favorable au développement […]

ה- LOA ב- HVP

La loi d’orientation agricole et code du commerce Mots clés : huile végétale pure, brute, HVP, HVB, loi, europe, directive. La France a-t-elle le droit d’interdire à ses agriculteurs de vendre de l’huile végétale carburant ? Le projet de loi d’orientation agricole autoriserait l’usage de l’huile végétale pure comme carburant agricole, mais uniquement sur la ferme […]

החוק הצרפתי והדלקים הביולוגיים

Augmentation des quantités de biocarburants bénéficiant d’une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assouplissement des modalités d’agrément des unités de production concernées Commentaires : le présent article augmente le quota, prévu par l’article 265 bis A du code des douanes, de production de biocarburants bénéficiant de réductions de taxe […]

ה- EconoTour, סיור בצרפת בדלק ביולוגי ללא מיסים!

L’EconoTour ou un Tour de France aux HVB L’idée A l’initiative du site econologie.com et suite à une discussion sur le forum, le Tour de France avec un (des) véhicule(s) roulant à l’Huile Végétale Brute (HVB) commence à s’organiser. Le but est de sensibiliser les citoyens, les médias et les institutions sur l’usage et les […]

מדינת HVB

Voici un article un peu vieux mais sans doute toujours d’actualité. Mots clés : HVB, HVP, Huile végétales carburant, diesel, taxe, Tipp, ademe, Etat, argent. Dans la région d’Agen, une centaine de voitures roule depuis plusieurs années avec l’huile végétale brute (HVB) de Valénergol (Valorisation énergétique des oléagineux), la société que ce maçon écologiste a […]

השמן הצמחי הגולמי

Biocarburants : Carburez à l’huile végétale brute ! Mots clés : huile végétale brute, rouler à l’huile, huile végétale carburant, huile végétale pure, HVB, HVP, biocarburant, carburant, diesel Un biocarburant « rentable » : l’huile végétale brute. Contrairement à ce que prétendent les défenseurs de la filiale Diester ( éconologiquement négatif : on dépense plus d’énergie, sous […]